понеделник, 1 септември 2014 г.

Стария град (Месемврия) - гр.Несебър - част 1

             Несебър е един от най-древните градове в Европа, възникнал преди повече от 3200 години. Старият град е разположен на малък полуостров с дължина само 850 м и ширина 350 м, свързан със сушата чрез тесен провлак. Несебърският полуостров - античната Месамбрия е заселен още в края на бронзовата епоха. Месамбрия е имала две удобни пристанища - северно и южно, в които и досега продължават да се откриват останки от оборудването на древните кораби. В края на VI в. пр. Хр. в селището пристигат първите гръцки колонисти - дорийци по произход. Градът бързо се разраства и се превръща в типичен гръцки полис със съответната структура, функции и управление. Той постепенно се обгражда с масивна крепостна стена, оформят се жилищните квартали, строят се храмове, гимназион, театър. В града се развиват редица занаяти - основно обработка на метал. Месамбрия започва да сече свои монети още в първата половина на V век пр. Хр. – сребърни драхми и оболи, а по-късно и монети от бранз. Най-голям разцвет достига през III-II в. пр. Хр., когато сече и своя златна емисия. Градът поддържа оживени търговски връзки с градовете от Черно, Егейско и Средиземно море.   
           През 72 г. пр. Хр. градът е завладян без съпротива от римските войски. След временна окупация в началото на I век той е включен трайно в пределите на Римската империя. Месемврия, както вече започва да се нарича градът, е запазила непокътнати крепостните си стени и големите обществени постройки. Тя продължава да сече собствени бронзови монети и остава важен търговски и културен център по черноморското крайбрежие на Римска Тракия. В Месемврия се строят нови християнски храмове - базилики, изграждат се крепостни стени, нова водоснабдителна система и градски терми. Всичко това се извършва от водещи архитекти и строители на империята, по подобие на столичните прототипи. Централната църква на Месемврия носи името на Св. София, така както е и в Константинопол.
         По легендарни данни през своето съществуване Несебър е имал около 40 църкви. В момента има данни за 23 от тях. И сега заради многото и добре запазени църкви, особено от периода XIII - XIV век, градът е наричан от наши и чужди изследователи „българската Равена”. Почти през цялата си история Несебър е бил резиденция на митрополит. Така две от несебърските църкви - “Св. София” и “Св. Стефан” - са повече известни като Старата и Новата митрополия.
          
Църквите в Стария град

1. Църква "Св.София" - старата митрополия
GPS: N42° 39' 32.9" E27° 44' 09.6"

        Църквата “Св.София”, т. нар. “старата митрополия” е разположена на предполагаемия стар център на града. Тя е трикорабна базилика, с една полукръгла апсида, която отвън е тристенна, с нартекс (предверие) и атриум (вътрешен двор). Дължината й е 25,50 метра. Базиликата е имала двускатен покрив, който не е запазен. В апсидата почти в цялост е съхранен синтронът. Отвътре църквата е била измазана с хоросан и стенописана. Целият под е бил покрит с мозайка от малки разноцветни камъчета. Изграждането на базиликата датира от края на V и началото на VІ век. Два са строителните периода, като сегашния си вид тя е придобила в началото на ІХ век. Базиликата е била част от комплекс-резиденция на несебърския митрополит.2. Църква "Св.Стефан" - новата митрополия
GPS: N42° 39' 28.3" E27° 43' 59.1"

         Църквата “Св. Стефан” или т.н. “Нова Митрополия” е изградена в периода ХІ-ХІІІ век. В ХVІ век тя е удължена на запад, а в ХVІІІ век е добавен притворът. По план църквата представлява трикорабна базилика. Църквата е построена от каменни блокове и тухли. При строителството й са преутребени множество архитектурни елементи - корнизи, капители, релефи от разрушени по-рано християнски сгради. Първоначално църквата е носила името на Богородица. Датата на изписването на църквата е отбелязана в ктиторски надпис, разположен над южната врата на наоса - 1599 година. Изобразени са над 1000 фигури в 258 композиции. В църквата са запазени оригинален по стил рисуван иконостаас от края на ХVІ в. и резбован архиерейски трон и амвон от края на ХVІІІ век. Благодарение на съхранения си архитектурен облик, иконостаса и преди всичко на високохудожествените си стенописи, църквата “Св. Стефан” се явява един от най-значителните паметници на българското културно наследство.


3. Църква "Исус Христос Пантократор"
GPS: N42° 39' 31.5" E27° 43' 59.8"

        Църквата “Христос Пантократор” (Вседържател) е построена през ХІІІ-ХІV век и е една от най-забележителните и най-добре запазени средновековни църкви в Несебър, типичен представител на живописния стил в църковната архитектура. Църквата е правоъгълна по план, с размери 16 Х 6,90 м, с два входа – на запад и на юг. На изток завършва с три малки апсиди, богато профилирани отвън. Паметникът има подчертано издължени пропорции. В средата на наоса са се издигали четири стройни колони (сега разрушени), носещи купол. Над притвора се издига квадратна кула-звънарница. Изкачването става откъм юг по тясна каменна стълба, вградена в стената между наоса и притвора. По цялата дължина на фасадата преминава пояс от високи, двойно вдлъбнати арки. Над тях в три реда се вие характерната украса от панички и четирилистници. Над апсидите на източната част на фасадата преминава фриз от свастики, изпълнен с тухли - символ на соларния култ. Богато украсеният барабан на купола е снабден с 8 арковидни прозореца. Светлината прониква и през останалите подобни прозорци на южната и на северната фасада. Притворът е малък, с вградена под пода средновековна гробница. По вътрешността на стените са запазени само следи от оригиналните стенописи, покривали ги някога. Сега в църквата е уредена фотоизложба „НЕСЕБЪР И ЗАЛИВЪТ В СТАРИ КАРТИ (от ІV до ХІХ век)”. Показани са осемнадесет карти, датиращи от ІV до ХІХ век, които илюстрират трайния интерес към Югоизточна Европа и в частност към черноморското крайбрежие и Несебър. 

4. Църква "Св.Йоан Кръстител"
GPS: N42° 39' 32.7" E27° 44' 02.3"

             Църквата "Св.Йоан Кръстител" е построена през Х век. Градена е от ломен камък и хоросан и е с размери 14 Х 10 метра. Около прозорците и над вратата се забелязват наченки от украсни елементи, работени от тухли. Църквата е типичен представител на прехода от скъсената базилика към кръстокуполната църква. Над центъра – на вписан кръг, се извисява цилиндричен барабан, завършващ с полусферичен купол. На изток завършва с три полукръгли апсиди. Църквата е без притвор. Западната, северната и южната фасада са насочени с по една висока сляпа арка. Църквата е измазана и стенописана. От изображенията са запазени ктиторски портрет (ХІV в.), разположен на южната стена, както и сцена с образа на Св. Марина (ХVІІ в.), разположена върху югозападната колона. През 2013 г. в резултат на реставрация на църквата бе установено, че е построена върху основите на късноантична трикорабна базилика.Според плана си и материалите от проучванията базиликата може да се датира в VI век.

5. Църква "Св.Спас" (Св.Възнесение Господне)
GPS: N42° 39' 33.5" E27° 44' 04.3"

          Църквата "Св.Спас" е еднокорабна и едноабсидна църква с дължина 11,70 м и ширина 5,70 м. Някога по цялата северна страна е минавал тесен и дълъг притвор и с него ширината на църквата е била 9.80 м. Дървеният стреховиден покрив е без обшивка отвътре. Източната фасада е била наполовина вкопана в земята. Строена е през 1609 г. със средствата на един богат несебърски гражданин по времето на митрополит Киприян. Това става ясно от дарителския надпис, разположен над южния вход. Отвътре църквата е изцяло стенописана от незнаен майстор и това е станало в началото на ХVII век. В пода на църквата дълги години се е съхранявала надгробната плоча на византийската принцеса Матаиса Кантакузина Палеологина, която сега може да се види в Археологическия музей.


6. Църква "Св.Арг.Михаил и Гавраил"
GPS: N42° 39' 34.9" E27° 44' 06.1"

           Църквата "Св.Арг.Михаил и Гавраил" (ХІІІ век) е еднокорабна, кръстокуполна, с притвор. Размерите й са 13,90 Х 5,30 метра. Църквата е завършвала с широк купол, а на запад е имало четвъртита кула, която се е издигала над притвора. Каменната стълбичка, която е водела към нея, е скрита в западната стена на църквата. В храма се влиза през три врати – една на северната стена към кораба и две към притвора. На изток църквата завършва с три малки, многостенни апсиди с отвори в тях. Богата е и външната й украса. Арките са подчертани от тройни редици зелени глазирани „панички”, а под тях пространствата са изпълнени с шахматно наредени каменни блокчета и двойки тухлички.


7. Църква "Св.Параскева"
GPS: N42° 39' 34.6" E27° 44' 07.9"

               Църквата "Св.Параскева" (ХІІІ-ХІV век) е еднокорабна, с притвор и размери 15 Х 6 метра. На изток завършва с петстенна апсида. Градена е от дялан камък и от тухли, в редуващи се пояси. По дължината на северната и южната фасада минава редица от слепи арки, чиито тимпани са богато орнаментирани. Мотивите – рибена кост, слънце, зигзаг, шахмат и др. - са изпълнени от камък и тухли. Над тях в пояси се развива декоративна украса от четирилистни и кръгли глазирани панички, вградени в самата стена. Съвременният покрив е двускатен – наследство от по-късни векове. Църквата се е развивала във височина като типична кръстокуполна постройка – кръст, изразен в покрива и над него – в центъра – барабан с купол. Над притвора се е издигала кула-звънарница, за която свидетелствува каменната стълба, вградена в зида, разделящ наоса от притвора. Сега в църквата има изложба „Спасени стенописи от Несебърски църкви“. Показани са за първи път стенописи от съборената през 1958 г. несебърска църква „Св. Георги Големи“. Тя се е намирала в югоизточната част на стария Несебър и е била построена през 1704 г. Църквата е била еднокорабна с притвор. Преди събарянето й стенописите, които са от началото на ХVIII век, са били свалени и повечето са били пренесени в Националния археологически музей - София. Малка част са останали в Несебър и именно те са експонирани сега заедно с някои от свалените стенописи от църквата „Св. Климент“.


8. Църква "Св.Йоан Алитургетос (Неосветени)"
GPS: N42° 39' 26.7" E27° 43' 59.3"

              Църквата "Св.Йоан Алитургетос (Неосветени)" е построена през ХІV век. Макар и не добре запазена и пострадала от земетресението през 1913 год., тя бележи върховия етап в строителството на култови сгради през Средновековието. Размерите й са 18,50 Х 10,25 метра. Църквата е кръстокуполна, с квадратен наос и просторен притвор. В средата на наоса се издигат четири колони, поддържащи висок тесен купол. Най-характерни са фасадите на църквата. Тук живописният стил е достигнал най-високото си развитие. Чрез умело редуване на белите каменни блокове и червени тухлички, комбинирани с керамични панички, са получени най-различни орнаменти, които представляват истински многоцветни шевици. Всички фасади са разработени по различен начин. Особено красиво е изработена запазената източна фасада на църквата, с нейните три разчленени апсиди, украсени със сройни ниши и елегантни аркатури.

9. Църква "Св.Тодор"
GPS: N42° 39' 35.7" E27° 44' 19.5"

         Църквата "Св.Тодор" е малка еднокорабна църква, с притвор и една абсида. Дълга е 8.70 м и е широка 4.15 м. Фасадите са разчленени със слепи арки от обработени камъни и тухли. Пространството под арките е запълнено от шахматни или зигзагообразни орнаменти, оформени чрез каменни блокчета и тухли.
10. Църква "Успение Богородично"
GPS: N42° 39' 36.7" E27° 44' 10.6"

          Църквата "Успение Богородично" е единствената действаща църква в Стария Несебър, построена е през 1873 г. Тя е най-голямата и най-добре запазената трикорабна базилика в града с купол и късна иконография. Построяването и е свързано с едно предание за чудодейната икона „Св. Богородица”, която лекувала от психични и други заболявания. Според това несебърско предание, играещи на улицата деца видели в клоните на едно голямо дърво иконата „ Св. Богородица”, която преди това се пазела в църквата „Св. Тодор”. Иконата била свалена и върната на предишното й място. Това се повторило няколко дни подред. Тогава на една стара жена и се явила на сън Света Богородица, която и казала, че на същото място трябва да се съгради църква.

11. Базилика "Св.Богородица Елеуса"
GPS: N42° 39' 39.9" E27° 44' 16.6"

            Базиликата "Св.Богородица Елеуса" (Умиление) се намира на северния бряг на полуострова. Построена е през VІ век. Тя е трикорабна, с три апсиди и нартекс. Двата странични кораба имат по още две по-малки апсиди- на север и на юг. Северният и част от централния кораб са пропаднали в морето. В притвора на църквата са запазени засводени гробници. Базиликата е дълга 28 метра и широка 18 метра. През 1920 год. тук се извършват археологически разкопки. Сега църквата е консервирана и отчасти реставрирана. В историческите извори тя се споменава до ХІV век, когато е била част от манастирски комплекс.
12. Църква "Св.Климент"
GPS: N42° 39' 30.7" E27° 44' 02.5"

         Църквата "Свети Климент" се намира в центъра на Стария Несебър, от дясната страна на главната улица. Името на храма се е запазило по предание у местното население. Храмът е пострен през XVII век.От него до наши дни е запазена централната апсида и олтарна маса. Запазени са и стенописите от вътрешната част на апсидата: "Богородица с Младенеца на трон", "Причистване на апостолите", изображения на великите църковни отци и др. Стенописите са реставрирани и консервирани.
          Макар и частично запазен, е неподобаващо отношението към този храм - днес пространството около него е превърнато в ресторант!13. Църква "Св.Влахерна"
GPS: N42° 39' 33.8" E27° 44' 12.4"

          Средновековната църква "Света Влахерна" ("Св.Мария от Влахерна") се намира в североизточната част на Стария Несебър. Днес от църквата е останало съвсем малко - част от апсидата и проскомидийната ниша, на юг, където се е простирала църквата, сега минава улица.
14. Църква "Св.Димитър"
GPS: N42° 39' 33.7" E27° 44' 09.4"

       Църквата "Св.Димитър" се намира в непосредствена близост до Старата митрополия, от северната й страна. Строена е най-вероятно през XI век може би като семейна църква. По план е кръстокуполна, квадратна и триапсидна. Запазени са основите на четирите стълба, които са поддържали купола. Разкрита е по време на археологически разкопки през 1968 год.

15. Базилика Vв
GPS: N42° 39' 30.8" E27° 43' 55.0"16. Базилика VIв
GPS: N42° 39' 32.5" E27° 43' 51.9"


Няма коментари:

Популярни публикации